Опис досвіду роботи

29.09.2015 15:48

Формування вміння працювати

          у сучасному інформаційному  просторі як провідний фактор

                     реалізації комунікативної  та соціокультурної  компетенції учнів

 

Опис   досвіду  роботи  вчителя  англійської мови   

вищої   категорії,  старшого вчителя  Димитровської  ЗОШ № 5

 

Юдкіной Тетяни Іванівни

                                              Актуальність досвіду

Бурхливий розвиток програмно – технічних засобів, створення, збереження й обробка інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно - комунікативних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя  на  усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовування ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. При цьому кожному вчителю, безумовно, очевидна доцільність   використання комп'ютерів для навчання в  школі.  Надзвичайні можливості  надання   інформації  на  комп'ютері  дозволяють       змінити  та безмежно збагатити зміст освіти: виконання будь – якого завданя за допомогою комп'ютера створює умови для підвищення  інтенсивності уроку; використання варіативного матеріалу та різних режимів роботи сприяє індивідуалізації навчання. Таким чином, інформаційні технології, в сукупності з правильно підібраними технологіями навчання,  створюють необхідний рівень якості, варіативності, диференціації, індивідуалізації навчання та умови для формування ключових навчальних компетентностей.

Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але і як соціальна необхідність.

Важлива роль у формуванні соціально орієнтованої особистості та становленні її громадянської активності належить школі і вчителю. Отже, необхідно забезпечити формування знань, умінь, навичок новими засобами навчання. Одним із таких є навчання з використанням інформаційних технологій. Школярам необхідно дати можливість вивчати світ не лише за допомогою підручників, а й за допомогою використання ІТ, адже діти звикли сприймати оточуюче середовище весело, безпосередньо. Вплив на зорові і слухові аналізатори, що забезпечується використанням інформаційних технологій, сприяє також кращому запам’ятовуванню матеріалу. Саме тому темою моєї педагогічної діяльності й стало «Формування вміння працювати у сучасному інформаційному  просторі як провідний фактор реалізації комунікативної та соціокультурної компетенції учнів», що є достатньо актуальним. Тому й виникло рішення про широке використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови та необхідність систематизувати рекомендації, щодо впровадження інновацій на уроках як засобу формування ключових навчальних компетентностей. 

                                                      Теоретична база          

 У другій половині ХХ століття почався перехід до інформаційного суспільства. Внаслідок винайдення комп’ютера - універсального та надзвичайно ефективного інструмента для обробки інформації, кількість її, накопиченої людством за свою історію, почала зростати великими темпами. Людство зіткнулося  з ситуацією, коли людині для повноцінної роботи вже недостатньо  фактичних знань, вмінь та навичок, отриманих під час навчання. Кожні десять років вони стають не актуальними у зв’язку з оновленням наукових поглядів та зміною технологій. Тому сучасна школа повинна сприяти формуванню життєвих компетентностей учнів. Серед ключових компетентностей визначені уміння вчитись (навчальна), громадянська, загальнокультурна, компетентність з інформаційних та телекомунікаційних технологій,  соціальна, підприємницька.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера і Інтернету  в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів. 

При застосуванні мультимедійних технологій на уроці ми маємо і якісну перевагу, і кількісну. Якісно нові можливості очевидні, якщо порівняти словесні описи з безпосереднім аудіовізуальним уявленням. Кількісні переваги виражаються в тому, що мультимедіа середовище набагато вище за інформаційною щільністю.

Науковці вважають, що використання ІКТ має такі переваги:

● індивідуалізація навчання;

● інтенсифікація самостійної роботи учнів;

● зростання обсягу виконаних на уроці завдань;

● розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

● підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту.

● комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни  шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ.

Уроку з використанням ІКТ властиве наступне:

 1. Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини.

 2.  Керованість: корекція вчителем процесу навчання.

 3. Інтерактивність і діалоговий характер навчання: ІКТ мають здатність "вступати" в діалог вчителя з учнем, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.

 4.  Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи.

 5. Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером.

 6.  Необмежене навчання: зміст та  його інтерпретації скільки завгодно великі.  

Ознайомившись з надбанням провідних педагогів, дидактів, методистів, Невтира О.М. прийшла до висновку, що інформаційно-комунікаційні технології можуть широко використовуватися в навчальному процесі як в середній ланці так і в старших класах, і дозволяють успішно досягати дидактичних, методичних, розвиваючих та виховних цілей на сучасних уроках історії.  

Науково-практична значимість даної роботи полягає в тому, що використання комп’ютерних систем дає можливість вивчати  англійську мову з інтересом, творчо і ефективно. Саме завдяки комп’ютеру забезпечується простий і швидкий доступ до навчальної інформації, яка сприймається значно краще, ніж традиційні технології, що викладені на папері.                                    

                                                  Ведуча ідея досвіду

Використання інформаційно-комунікаційних технологій вносить істотні зміни в діяльність педагога та розвиток учня як особистості, висуває нові вимоги до професійної майстерності викладання англійської мови,  чіткої організації та індивідуалізації роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу.

Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик (особистісно-орієнтованого, розвивального, проектного навчання),  надають кожному учневі, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві. Головне завдання використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення англійської  мови – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами, продовжити процес реалізації комунікативної та соціокультурної компетенції учнів. А це, у свою чергу, дасть можливість розвиватися тим видам обдарованості, які природою закладені в кожну дитину.

Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.

                                                          Технологія

Головна ціль навчання іноземній мові – це комунікативна діяльність учнів, тобто практичне володіння іноземною мовою. Задачі вчителя – активізувати діяльність кожного учня в процесі навчання, створювати ситуації для їх творчої активності. На мою  думку, використання сучасних засобів, таких як інформаційно-комунікативні технології, а також навчання в співробітництві та проектній методиці, дозволяють вирішувати ці задачі.    

Інформаційні технології стали невід'ємною частиною суспільства і впливають на процеси навчання і систему освіти в цілому. Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Тому я вважаю за необхідне  впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.

Відомо, що використання ІКТ підвищує кількість наочності на уроці, підвищує ефективність уроку, надає більше можливостей організації проектної діяльності учнів. Комп’ютерна підтримка надає можливості розвивати пізнавальну активність, творчий підхід, цілеспрямованість, самостійність учнів, підвищує інтерес до предмету, мотивацію навчання, встановлює зворотний зв,язок. Ці фактори особливо важливі для формування соціокультурної компетенції, бо дозволяють краще познайомитися з країною, мову якої ми вивчаємо на уроках, її традиціями, культурою, історією та порівнювати з особливостями нашої країни, культури тощо.      

При вивченні ІМ важливе не тільки оволодіння знаннями, а і напрацювання умінь та доведення до автоматизму навичок. Це може бути досягнутим лише при багаторазовому повторенні. В цьому випадку комп,ютер може виступати в якості репетитора, який враховує індивідуальні особливості учня.

На уроках я працюю над формуванням комунікативної та соціокультурної компетенції учнів. Для того, щоб діти сприймали мову як засіб міжкультурної взаємодії, щоб вони на практиці могли пізнавати особливості функціонування мови в новій для них культурі, я намагаюся  знайомити їх із країнознавчою тематикою та шукати способи включення їх в активний діалог культур за допомогою засобів ІКТ. Це розширює кругозір учнів, активізує їх діяльність, творчість, сприяє проведенню дослідницької роботи, поліпшує знання  іноземної мови. Таким чином, застосування ІКТ допомагає мені розвивати креативні якості особистості учня: фантазію, натхнення, ініціативу, нестандартність, наявність власної точки зору. Розуміючи, що саме здатність осмислювати те, що вивчається, виділяти головне, сприяє виробленню вмінь свідомо застосовувати знання на практиці

Провідна роль комунікативних функцій мови безперечна, оскільки всі інші його функції (вираження та формування думки, збереження інформації та ін.) втрачають сенс, якщо немає об’єктивної потреби в передачі будь-якої інформації, в спілкуванні. В цьому випадку мережа Інтернет являється унікальним засобом, який надає можливість спілкування, наприклад в режимі електронної пошти або в режимі реального часу (on-line).

Окрім того, для вчителя застосування засобів мережі Інтернет надає достатню кількість мовного та країнознавчого матеріалу, докладний опис новітніх навчальних технологій, можливість постійно підвищувати власний професійний рівень володіння мовою, обмінюватися досвідом із колегами за кордоном, самим спілкуватися іноземною мовою з носіями мови та залучати до цього учнів.  

Саме уникненню багатьох недоліків у підготовці до уроку допомагає доцільне використання методики тієї чи іншої технології, суттєвою особливістю якої є чіткий алгоритм, система логічно вмотивованих етапів діяльності , послідовний перехід від одного елемента до іншого.

З метою забезпечення інформаційного навчального середовища та інтенсифікації навчального процесу застосовую під час занять комп’ютер та інформаційні технології. Як правило, звертаюсь до мультимедійних програм, електронних підручників та посібників, постійно використовую сучасні технічні засоби - комп’ютер, мультимедійний проектор.

Серед них : *власні презентації для повторювально – узагальнюючих уроків;

                     * класичні комп ‘ютерні презентації.

Вважаю за необхідне використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті, що дає можливість зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної  інформації (звукової, графічної, текстової та відео) та компонувати її в зручному виді. Одним з основних напрямків моєї роботи є використання інформаційно-комунікаційних технологій для створення наочних посібників через підбір ілюстрацій, тематичних звукових супроводів та презентацій.

Одним з найпопулярніших програмних засобів, що використовуються на уроках з використанням інформаційних технологій, є програма компанії Microsoft – Power Point.

З її допомогою я  маю можливість використовувати комп'ютер  як засіб, що допомагає  організувати навчання англійській мові.  Програма дає  необмежені можливості для творчості у використанні інформації в будь-якій формі подання, в компонуванні матеріалу у відповідності з метою, завданнями конкретного уроку в конкретному класі. Приступаючи до розробки авторських презентацій, я ознайомилися з наявними напрацюваннями колег у даному питанні, як теоретичними,  так і практичними, з існуючими електронними посібниками по англійській мові і прийшла до висновку, що існуючи електронні посібники не завжди відповідають шкільним підручникам і використовувати їх  у незмінному вигляді недоцільно,  краще розробляти свої мультимедійні уроки.  Використання мультимедійних уроків. створених самім вчителем, підвищує продуктивність уроку, дає змогу більше використовувати наочність, різні форми праці, дозволяє вчителю свою розповідь доповнити ілюстраціями, пожвавити урок. Презентації, створені самим вчителем, дозволять логічно побудувати урок, акцентувати увагу учнів на головному матеріалі, використовуючи при цьому різноманітну наочність.

Мною було створено більше 50 презентацій по граматиці, методиці , тематичні презентації  та презентації  для виховних годин. Готові презентації я виставляю на різноманітних сайтах.

 Які ж вигоди від використання мультимедійних посібників у навчальному процесі?  На особистому досвіді я переконалася, що використання інтерактивних додатків до уроків дозволяє:

-- компенсувати недоліки підручника або його відсутність;

-- підвищити наочність;

-- урізноманітнити джерела інформації;

-- вводити додаткову інформацію;

-- надати більш чітку систему необхідному для вивчення матеріалу;

-- організувати різнорівневі навчання;

-- організувати багаторівневе закріплення вивченого матеріалу .

Не тільки я розробляю   уроки  у вигляді  презентацій, але часто даю у якості виконання творчих завдань учням створення презентацій по темі, яка вивчається. З досвіду моєї роботи можу сказати, що учні з задоволенням виконують подібні творчі завдання, створюють цікаві презентації, користуючись необмеженими можливостями Інтернету. Це  дає величезні розвиваючі можливості для школярів. Учнями   7 – 11 класів  було створено більше 80  тематичних презентацій. При створенні учнями комп'ютерних презентацій, формуються найважливіші в сучасних умовах навички:

-- співпраця з вчителем  та іншими учнями (якщо презентацію  створюють декілька  учнів),

-- критичне осмислення інформації,

-- виділення головного в інформаційному повідомленні,

-- систематизування і узагальнення матеріалу,

-- грамотне представлення наявної інформації .

Систематичне використання інформаційних технологій на уроці призводить до цілого ряду цікавих наслідків:

1. Підвищення рівня використання наочності на уроці.

2. Підвищення продуктивності уроку.

3. Встановлення  міжпредметних зв'язків.

4. З’являється  можливість організації  проектної діяльності  учнів зі створення  навчальних програм  під керівництвом  викладачів інформатики та англійської мови.

5. Вчитель, який створює  або використовує інформаційні технології змушений звертати величезну увагу на логіку викладання навчального матеріалу, що позитивним чином позначається на рівні знань учнів.

І, нарешті, не можу не сказати про такі все більш популярних інтернет-технологіях, як дистанційне навчання та створення електронних бібліотек. Дистанційне навчання є формою отримання освіти, що використовує специфічні методи навчання, базою яких є комп'ютерні технології. При цьому основу навчання складає цілеспрямована і контрольована робота учнів, які можуть вчитися в будь-якому зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом.

У світі постійного прогресу, в якому відбувається безперервне удосконалення комп'ютерних технологій, найімовірніше, роль учителя, як єдиного носія інформації, трансформується у щось інше, скажімо, порадника, людину, що націлює учня самостійно добувати потрібну інформацію.

Тому я вирішила спробувати новий вид роботи – дистанційну освіту за допомогою мережі Інтернет. У 2014 р.  для розвитку вміння самостійно працювати з різними джерелами інформації (підручник, матеріал блога) мною був створений блог "Английский язык в школе. Блог Татьяны Юдкиной". (https://tatianayudkina.blogspot.com), де я веду різноманітні рубрики і працюю з учнями дистанційно. 

Рубрики на блозі я формую за своїми уподобаннями та наповнюю їх матеріалом, на який потрібно звернути увагу або краще відпрацювати. Наприклад, з*явилися рубрики «Полезно знать», «Родителям на заметку», «Играем с детьми», «Наши словарики», «Готовые таблички для словарика», «Грамматика», «Готовимся к ЗНО»   та інші.

На блозі я виставляю додатковий граматичний матеріал за темами, які вивчаються. Учні на уроці отримують завдання, які вони повинні виконати вдома, опрацювавши матеріал підручника (обов'язково) і матеріал блога (додатково). Це дозволяє, по-перше, розвивати вміння самостійно працювати з різними джерелами інформації  - текстом, малюнками, відео, схемами самостійно; по-друге, на уроці більше часу відводиться для закріплення матеріалу, його відпрацювання; по-третє, можна приділити увагу складним проблемним питанням та розглянути їх.

Крім того, використання роботи з блогом  дозволяє учням відпрацьовувати матеріал у разі відсутності на уроці, при повторенні теми, у будь - який час можна звернутися до потрібного матеріалу теми та повторити.

 У 2014 році я також створила сайт, де виставляю уроки та презентації.

Досвід апробовано у загальноосвітній школі І – ІІІ ступеня № 5 Димитровської міської ради Донецької області. Аспекти його ефективності обговорювалися на засіданнях методичного об’єднання вчителів англійської мови м. Димитрова .

Мої вихованці - призери та лауреати першого та другого турів Всеукраїнських олімпіад з англійської мови, студенти вищих навчальних закладів.

                                                        Джерела                                                 

Теоретичним, нормативним забезпеченням досвіду є головні положення щодо розвитку загальної середньої освіти в Україні, викладені в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»,  Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, Національній доктрині розвитку освіти  України в ХХІ столітті, тощо. 

                                            Список літератури:

 

1.     Медіа-культура особистості: соціально-психологічний підхід/ За ред. Л.А.Найдьонової та ін. – К.: Міленіум, 2009. – 440 с.

2.     Басіна А. Від багатомовного розмаїття до багатомовної освіти/ А. Басіна// Іноземні мови. – 2007. – №4. – с. 18-24.

3.     Коваленко О. Удосконалення системи шкільної іншомовної освіти у контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору України // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. - №4.– с.9 – 16.

4.     Воробьева В. В. К вопросу об исследовании комп’ютерных программ в учебно-воспитательном процес се начальной школы // Новые подходы к пониманию сущности развивающего начального обучения: Материалы региональной научно методической конференции. – Псков: ПГПИ, 2001.

5.     Гевал М. Д. Загальні принципи використання комп’ютера на

  уроках різних типів // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. - №3. – С. 34–34.

6.     Мельник Ю. Формування інтелектуального компонента культури

 розумової праці молодших школярів засобами інформаційних технологі

й // Наукові записи ТНПУ ім. В. Гнатюка. Педагогіка. – Тернопіль. – 2002. – С.50–55

7.     Ткачук В. Комп’ютеризація шкільної освіти: переваги та сфери

 ризику // Вища освіта України. – 2004. - №4. – С.77 – 81.

 

8.      Информационно-компьютерные средства в школе: Методическое пособие / Под ред. проф. Г.К. Селевко. – Ярославль: ИРО, 2003.

9.     Альбрехт К.Н. Использование ИКТ на уроках английского языка // Электронный научный журнал «Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании». –2010. https://journal.kuzspa.ru/articles/45/

10.                        Войтко С.А. Об использовании информационно-коммуникационных технологий на уроках английского языка // Интернет-журнал  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2004 – 2005. https://festival.1september.ru/articles/415914/.

11.                        Нарышкина Е.А. Использование компьютерных программ при обучении английскому языку // Интернет-журнал  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2007 – 2008.https://festival.1september.ru/articles/503443/.

12.                       Никитина И.Н. Урок английского языка с использованием новых информационных технологий // Интернет-журнал  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2004 – 2005. https://festival.1september.ru/articles/213950/.

13.                        Евдокимова М.Г. Компьютерные технологии обучения иностранным языкам: методологические и педагогические аспекты // Телекоммуникация и информатизация образования. 2001, №4,

14.                        Белкова М. М. Информационные компьютерные технологии на уроках английского языка // Английский язык в школе.-2008.-№3

15.                        Беляева Л.А., Иванова Н.В. Презентация PowerPoint и ее возможности

           при обучении иностранным языкам, ИЯШ №4 2008